Tag: BSC

BSC và KPI – Sợi dây kết nối trong thực thi chiến lược dành cho SMEs

BSC và KPI

BSC và KPI (Balanced Scorecard & Key Performance Indicators) là “Thẻ điểm cân bằng” và “Chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động”, được biết đến như là phương pháp giúp quản trị hữu hiệu nhất cho doanh nghiệp trong việc triển khai chiến lược và quản trị kết quả công việc. Trước tiên chúng […]

Hướng dẫn xây dựng thẻ điểm cân bằng BSC chi tiết

Hướng dẫn xây dựng thẻ điểm cân bằng BSC chi tiết

Thẻ điểm cân bằng BSC (Balanced ScoreCard) là một công cụ quản lý được sử dụng để hoạch định chiến lược. Với BSC, bạn có thể mô tả và đo lường chiến lược công ty và sau đó theo dõi làm thế nào bạn đạt được kết quả. Bài viết này sẽ hướng dẫn xây […]

Thẻ điểm cân bằng BSC: Khái niệm và hướng dẫn xây dựng

Thẻ điểm cân bằng BSC

Thẻ điểm cân bằng BSC (Balanced ScoreCard) là một công cụ quản lý được sử dụng để hoạch định chiến lược. Với BSC, bạn có thể mô tả và đo lường chiến lược công ty và sau đó theo dõi làm thế nào bạn đạt được kết quả. Phương pháp Thẻ điểm cân bằng BSC […]